PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD

 • tank je určen k přepravě a řízení pouze jedné osoby starší 10 let a odpovídá za ně jejich odpovědný zástupce
 • je určen výhradně pro jízdu na vyznačené dráze nebo území tankodromu které je vyznačeno provozovatelem
 • po celou dobu jízdy je řidič tanku připoután bezpečnostními pasy a má na hlavě helmu
 • před jízdou je řidič seznámen obsluhou s ovládáním a řízením tanku
 • v případě řízení tanku dítětem je s obsluhou seznámen(a) i zákonný(á) zástupce a dává tím svolení k jízdě, bude-li dítě chtít ukončit jízdu ještě před koncem zaplaceného času přivolá obsluhu a vyčká jejího příchodu v kabině tanku a až poté může v doprovodu obsluhy opustit dráhu, jinak jedná na vlastní nebezpečí a provozovatel neodpovídá za vzniklé škody na zdraví ani na věcech movitých a oděvu
 • po skončení jízdy dítě opouští tank za pomoci obsluhy
 • motor nastartuje obsluha a dává pokyn k jízdě
 • po dobu jízdy řidič řídí tank po vyznačené dráze,nevystupuje na dráhu ani zbytečně nezastavuje
 • pokud vyjede řidič tanku mimo vyznačenou dráhu bude mu jízda přerušena a zastaven motor dálkovým ovladačem motoru
 • po dobu jízdy vstupuje do dráhy pouze obsluha
 • kdokoliv jiný vstupuje do dráhy na vlastní nebezpečí a provozovatel neodpovídá za způsobené škody na zdraví a věcech movitých včetně oděvu
 • pokud se rozhodne řidič ukončit jízdu ještě před koncem zaplaceného času, musí neprodleně uvědomit obsluhu a vyčká na místě jejího příchodu, jinak vstupuje na dráhu na vlastní nebezpečí a musí dbát zvýšené opatrnosti
 • tato jízda se nedoporučuje osobám s kardiostimulátorem, nemocí srdce, těhotným ženám a osobám s klaustrofóbií  a nebo osobám kterým by se mohl zdravotní stav jízdou zhoršit
 • každý s účastníků dbá na vlastní bezpečí a svým chováním neohrožuje ostatní účastníky, diváky atd.
 • provozovatel nenese žádnou odpovědnost za poškození oděvu nebo jejich částí během jízdy v tanku, diváků a ostatních přítomných
 • všichni účastníci dbají pokynů obsluhy pro zabezpečení bezpečného provozu
 • pořadí jízd určuje obsluha která je stále přítomná a nápomocná účastníkům
 • provozovatel nenese žádnou odpovědnost za újmy fyzického nebo psychického zdraví všech účastníků, diváků a ostatních přihlížejících které byli způsobeny nedodržením bezpečnostních a provozních pravidel

!!! KAŽDÝ Z ÚČASTNÍKŮ JEDNÁ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !!!

JE ZAKÁZÁNO:

 •  vstupovat s jídlem, nápoji, cigaretou, žvýkačkou atd.
 •  vstupovat s dioptrickými  a slunečními brýlemi
 •  vstupovat osobám pod vlivem alkoholu,drog a jiných omamných látek
 •  používat tank pro jízdu na pozemní komunikaci

OVLÁDÁNÍ MINITANKU:

Tank se ovládá dvěmi hydraulickými pákami které se nacházejí po obou stranách sedadla.

 1. jízda vpřed – obě páky tlačte směrem dopředu
 2. jízda vzad – obě páky tlačte směrem dozadu
 3. jízda vlevo – pro otočení vlevo tlačte levou páku dozadu a pravou páku dopředu
 4. jízda vpravo – pro otočení vpravo tlačte pravou páku dozadu a levou páku dopředu
 5. Zastavení – pusťte obě páky které se vrátí do počáteční pozice
 6. Nouzové zastavení – použít nouzové červené tlačítko na levé straně vedle hlavy k okamžitému zastavení motoru (pouze pro nouzové situace)

PŘI JÍZDĚ JE ZAKÁZÁNO:

 • telefonovat nebo pořizovat jiné video záznamy
 • narážet do překážek a jiných vozidel
 • nechat odstavený tank bez dozoru v kopci
 • pohybovat pákami cukavě a rychle vpřed a vzad (škodí hydraulickým motorům)
 • ohrozit jízdou ostatní účastníky a diváky